Monthly Archives: May 2015

Love is Like a Flower by Maltreating there Comes an End but Take Good care of It will Bloom Open

Love is Like a Flower by Maltreating there Comes an End but Take Good care of It will Bloom Open.

Love is a big encouragement and stimulus in our lives, without devotion life has little meaning, and we would only continue for to survive.
Our desire and yearning for love should be replaced by something else, but with what sleeping, working and eating?
We can loving our work and everything, but it will never be comparable as the holding of an individual.
The feelings of homesickness, sense of feeling is just a desire and there can really match nothing to this, it’s such a unique sense of feeling and sensibility that it can make us completely upset.
Nostalgic desire and needs that we can think many hours of it and crave when we miss something or someone.
In our minds, we already start with imaginings about things that are still not happen and a possible encounter with an arsenal of imaginations and approach.
Fantasizing about events what stll not happened, such things make it more exciting and increases the excitement and consternation, while it all end maybe one hundred percent different.
Our excitement and imagination can get us so far that we already fully experience it in our whim but that is a delusion.
Still, we can give ourselves an overwhelming sensation which totally passionate, spirited, warm-blooded and erotic irritable by his.
In our delusion and illusion we have already prepared the whole and made ourselves an idea how we will start and may develop it further by feelings.
Because we know that love is like a flower, and with proper care totally open blooms that’s what we want but at the same time know that there in love silly mistakes can be made so that an end can come to our beautiful dream.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Advertisements

Liefde is als een Bloem bij Slecht Behandelen is er een Einde maar bij Goede Verzorging Bloeit het Open

Liefde is als een Bloem bij Slecht Behandelen is er een Einde maar bij Goede Verzorging Bloeit het Open.

Liefde is een grote aanmoediging en stimulans in ons leven, zonder toewijding heeft het leven nog maar weinig betekenis en zouden we alleen nog maar verder gaan om in leven te blijven.
Ons verlangen en hunkering naar liefde zou dan door iets anders vervangen moeten worden, maar door wat slapen, werken en eten?
We kunnen van ons werk enzovoorts houden maar dat zal nooit te vergelijken zijn als het houden van een individu.
De gevoelens van heimwee, lusten en verlangens kunnen eigenlijk niets evenaren dat is zo’n uniek gevoelszintuig en sensibiliteit dat het ons geheel van streek kan maken.
Nostalgische begeerte en behoeftes waar we uren aan kunnen denken en naar smachten als we iets of iemand missen.
In onze gedachten starten we alvast met verbeeldingen over dingen die mogelijk zijn bij een eventuele ontmoeting met een arsenaal van inbeeldingen en aanpak.
Fantaseren over nog niet gebeurde dingen maken het nog spannender en verhoogt de opwinding en ontsteltenis, terwijl het allemaal honderd procent anders kan zijn.
Onze opgewondenheid en voorstellingsvermogen kan ons zover drijven dat wij het in onze opwelling al volledig meemaken maar dat is een waanvoorstelling.
Toch kan het onszelf een overweldigende gewaarwording geven waar wij totaal hartstochtelijk, temperamentvol, warmbloedig en erotisch prikkelbaar door zijn.
In onze begoocheling en illusie hebben wij het geheel al voorbereid en onszelf een voorstelling gemaakt hoe we zullen starten en het verder kunnen uitwerken door gevoelens.
Doordat wij weten dat liefde als een bloem is en bij goede verzorging totaal open bloeit en wij dat willen maar tegelijkertijd ook weten dat erbij verliefdheid onnozele fouten gemaakt kunnen worden waardoor er een einde aan onze mooie droom kan komen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

We are with Many Different Cultures in this World and Almost all Have the Same Wishes

We are with Many Different Cultures in this World and Almost all Have the Same Wishes.

It is sometimes unbelievable how many different races there are on this earth with a different mindset and nurture.
When we walk on the street or look in the media we see how many different skin colors, but in our minds we would not think about it.
But research forward at http://www.google.com, we are just surprised and can not believe so many there are.
This is quite interesting to know that there are more than two hundred other populations are, and that everyone speaks a different language.
That will say that when each one his own utterances use, we cannot understand each other and a communication is impossible.
Quite strange to get a certain impression here about it what seems unfeasible and impossible but it is true.
Fortunately, everyone has his heart in the same place in his body and the desires are almost all the same.
The first is to stay healthy, then second a peaceful life, happiness and a life without too many difficulties and concerns.
Or is wealth, opulence and power on the first and foremost?
Some hope for and expect everything and others will see what happens on their life path, as long as it goes in harmony.
In peace, are all these global needs better distributed and all cultures in harmony with each other to find solutions that will provide satisfied and happiness for the whole population.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Wij zijn met Vele Culturen op deze Wereld en hebben Allemaal dezelfde Wensen

Wij zijn met Vele Culturen op deze Wereld en hebben Allemaal dezelfde Wensen.

Het is soms onvoorstelbaar hoeveel verschillende rassen er op deze aardbol zijn met een verschillende denkwijze en opvoeding.
Als wij op straat lopen of in de media kijken zien we hoeveel verscheidene huidskleuren er zijn, maar in onze gedachten zouden wij ons dat niet voor kunnen stellen.
Maar bij onderzoek ernaar op http://www.google.com worden we gewoon verrast en kunnen het bijna niet geloven zoveel dat er zijn.
Dit is ook best interessant om te weten dat er meer dan tweehonderd andere volken zijn en dat ook iedereen een andere taal spreekt.
Dat wil zeggen dat als een ieder zijn eigen taaluitingen gebruik we elkaar niet kunnen verstaan en een communicatie onmogelijk is.
Best wel raar om daar een bepaalde indruk van te krijgen en het lijkt onhaalbaar en uitgesloten maar het is echt waar.
Gelukkig heeft een ieder zijn hart op dezelfde linker plaats in zijn lichaam en zijn de begeertes bij bijna allemaal gelijk.
De eerste is gezond blijven, dan komt een vreedzaam leven, gelukkig zijn en een bestaan zonder al teveel moeilijkheden en zorgen.
Of is rijkdom,weelde en macht op de eerste en belangrijkste plaats?
Sommigen hopen op en verwachten alles en anderen zien wel wat er gebeurd in hun levensloop, als het maar in harmonie gaat.
In vrede zouden alle wensen op deze global beter verdeeld zijn en alle culturen in harmonie met elkaar naar oplossingen zoeken die voor iedere bevolking tevredenheid en gelukzaligheid zal geven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

Simple Thinking Makes Life Easier

Simple Thinking Makes Life Easier.

How we turn or reverse our thinking will not change something that happend, but our conception of response may affect our mood.
If something has happened, that means there’s no more to change in to, how we accept it can prepossess our determined stance.
So what is the wisest, shouting it over the rooftops with much noise and emotion of misunderstanding and pain or knowing when that it’s only hurt ourselves and make us more crazier if we react in this way.
Of course there will be some experiences where we can lose control of ourselves, but the less worse things we can accept with positivity.
We need only to think a positive approach on how we are going to solve it is much more important than to be upset or with a frustrated response that is only losing our time.
It has already happened so lets accept and no longer avoid or circumvent it, we should now get only the best possible way to solve it.
When we want to do ourselves more harm shortage we need, disappointed or sad do.
It is understandable that we are disappointed but we have to cope equally by seeing our optimistic mood and not letting it confused ourselves..
These are normally occurring things in life that probably everyone will witness on his life path, so try to think about it easily.
A suitable solution with a joyful attitude is best for ourselves by acknowledging this and accept a dissolution of the issue.
After which we can continue with good cheer with what we were doing by a good humor and a richer experience.
We have learned again and can proudly look back with a smile and positive genes that we have solved the problem without that our mood is being upset.
Simply think about the things we experience in daily life give ourselves a more reassuring stance, because we realize that for almost everything there will be a solution.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Simpel Denken Maakt het Leven Gemakkelijker

Simpel Denken Maakt het Leven Gemakkelijker.

Hoe wij het ook wenden of keren onze denkwijze zal een gebeurtenis niet veranderen, maar onze opvatting of reactie daarop kan ons humeur wel beïnvloeden.
Als iets al gebeurd is, dat betekent dat daar geen verandering meer in aan te brengen is, op welke manier wij het accepteren bepaald onze houding.
Dus wat is nu het verstandigste, het over de daken schreeuwen met veel kabaal en emoties van onbegrip en pijn of wetende dat het onszelf alleen maar gekker maakt als wij zo reageren.
Natuurlijk zullen er sommige belevenissen zijn waarbij we de controle kunnen verliezen over onszelf, maar de minder ergere dingen kunnen we met positiviteit accepteren.
We hoeven alleen maar met een positieve insteek te denken hoe we het gaan oplossen dat is veel belangrijker dan ontdaan of gefrustreerd te reageren dat is verloren tijd.
Het gebeurde heeft zich al laten plaatsvinden dus dat is niet meer te voorkomen of te omzeilen er moet nu alleen een zo goed mogelijke manier komen om het op te lossen.
Wanneer wij onszelf nog meer tekort willen doen moeten we kwaad, teleurgesteld of verdrietig gaan doen.
Begrijpelijk is dat we ontgoocheld zijn maar dat moeten we gelijk opvangen door het optimistisch te zien en niet onze gemoedsstemming daardoor in de war laten strooien.
Dit zijn normaal voorkomende dingen in het leven die waarschijnlijk een ieder zal meemaken op zijn levenspad, dus probeer daar gemakkelijk over te denken.
Een gepaste oplossing met een vreugdevolle houding is het beste voor onszelf door dit te erkennen en aanvaarden met een ontbinding van het probleem.
Waarna we weer met goede moed verder kunnen gaan met waar we mee bezig waren met een goed humeur en een ervaring rijker.
We hebben er weer van geleerd en kunnen trots met een glimlach terugdenken op het genen wat wij weer opgelost hebben zonder dat onze gemoedsgesteldheid van slag is.
Simpel denken over de dingen die we meemaken in het dagelijkse leven geeft onszelf een meer geruststellende houding doordat we beseffen dat voor bijna alles er een oplossing zal zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

Longing is Like Appetite, but Full is the Maximum

Longing is Like Appetite, but Full is the Maximum.

We can have everything and possess what our heart desired, but there will always more desires on our wishlist.
Longing and love are always together, because if we desire for something this is because we love it or through our feelings and attractive power.
After which it is difficult to remove from our mind and we sometimes continue to keep thinking even when it is actually impossible for us.
A desire for something can be a motivation and want to realize it ourselves and thereby provide a complete physical and mental effort for.
Our passionate desire can give us this power, because we so badly want and are constantly working at our whim.
It is a desire to become ourselves that we can even dream as big is the need to it at that time.
An illusion waiting for confirmation that it happened, but there is no guarantee that we ever will have this happiness that it will also take place.
This can actually be a very exciting time for us where we are full of longing but no confirmation or assurance that our luck will prevail.
Some have called the windfall and enjoy the opportunity that their desire become reality and feel satisfied.
While others are fighting a lifetime to get it done without any result and their heart it overflows with the desire.
Also, there are people that are so successful that almost all their desires are met and still want more because they never saturates or satisfactory with that happiness.
Sometimes the eyes are bigger than the stomach and when belly is full that is the maximum, but in some case the desire to more is such important that they can continue eating until they make themselves ill.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen