Monthly Archives: April 2015

Physical Training is for the Short-Term Strength, but Training for the Brain Bidding Eternal Knowledge

Physical Training is for the Short-Term Strength, but Training for the Brain Bidding Eternal Knowledge.

We are never too old to learn and actually we are wiser every day by our experiences and better views on life and can solve common problems.
When we are young we all want many things and some among us do not have much enthusiasm to learn outside school hours, because there are better things to do at the same time.
Later in life we ​​realize what we have done ourselves to short, because we have been so stubborn to give other things priority instead to improve our knowledge.
Now some people understand the importance of knowledge in a human life, for having about different things power and speak multiple languages ​​are advantages.
And so there are many things we never thought when were young, maybe our parents or others telling us well on that, but there were other things more important that we did not realize.
We can work or go to the gym and fitness center and build up a large muscle in our body, but if we stop exercising, we will also lose these muscles quickly.
Learning gained through study and science through assessment and skill are constructive elements that encourage people living with a permanent presence.
Intelligence allows us to understand things faster or resolve many issues so all make it a lot easier and more interesting.
Sometimes there is also the will but not the opportunity and the older we get more realize how learn inquisitive we were in our youth there from we have now the benefits. For the short-term strength, we can train our bodies with muscles, but for the eternal knowledge, it is better to develop our brains by training with non stop learning.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Advertisements

Lichamelijk Trainen Geeft voor de Korte Termijn Kracht, maar Training voor de Hersens Bied Eeuwige Kennis

Lichamelijk Trainen Geeft voor de Korte Termijn Kracht, maar Training voor de Hersens Bied Eeuwige Kennis.

We zijn nooit te oud om te leren en eigenlijk worden we iedere dag wijzer door onze ervaringen en betere opvattingen over het leven en oplossen van voorkomende problemen.
Als we jong zijn hebben we allemaal wensen en sommigen onder ons niet veel animo om te leren buiten de school uren, want er zijn wel leukere dingen te doen in dezelfde tijd.
Op latere leeftijd beseffen we pas wat wij onszelf tekort hebben gedaan om zo eigenwijs te zijn geweest om andere dingen voorrang te geven inplaats om onze kennis te verbeteren.
Nu beseffen sommige personen pas hoe belangrijk kennis is in een mensen leven, over verschillende dingen kernvermogen hebben en meerdere talen spreken zijn voordelen.
En zo zijn er nog vele dingen waar we nooit aan dachten toen we jong waren misschien wezen onze ouders of anderen ons daar wel op maar er waren andere dingen belangrijker dat wij het toen niet beseften.
We kunnen sporten of naar de sportschool en fitnesscentrum gaan en daarmee een grote spiermassa opbouwen in ons lichaam maar als we stoppen met trainen zullen we die spierbundels ook weer snel verliezen
Geleerdheid verkregen door studie en wetenschap door beoordeling en kundigheid zijn opbouwende elementen die mensenleven bevorderen met een blijvende aanwezigheid.
Intelligentie geeft ons de mogelijkheid om dingen sneller te begrijpen of op te lossen en maak vele aangelegenheden een stuk gemakkelijker en interessanter.
Soms is er ook wel de wil maar niet de kans en hoe ouder we worden komen we meer tot besef dat hoe leergieriger we in onze jeugd waren wij daar nu de voordelen van hebben.
Voor de kracht op korte termijn kunnen we ons lichaam trainen, maar voor de eeuwige kennis is het beter om onze hersens beter te ontwikkelen door training met te leren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

A Look at a Photo can Bring us Back to the Past

A Look at a Photo can Bring us Back to the Past.

Some reminisce of the past through a photograph is a real pleasure with a sensation as if it just happened.
If we take a picture and see it, it actually belongs to the past already and is a souvenir, gift-reminder again to show us later the past when we want to see that.
Not everyone has a purpose to take pictures but just love it and clicked on the button to transform it later on our computer or an external hard drive.
Nowadays, almost everyone can make a picture with their phone and instantly share it in social media, so it can also be used for a testimony as evidence.
There is no greater evidence as facts and we can then show by means of a video recording or photograph for example in an accident on a public road or by a theft.
It makes things a lot easier and a stronger evidence is not there as demonstrable evidence an optimal impression of each ceremony.
Endless possibilities and benefits are available there with the ability to make a video or photo that can evoke the past and display in seconds.
When viewing images or a glance to the remembrance of years that gone by, it seems that we got back to the past with a look back at the time.
In our minds we can again imagine how exciting it was when a review of what was then happening at that time.
We were full of joy or was it a period of emotion and sadness that everything will take place in our thoughts when seeing the images or a photo glance.
With a camera thus we can authorized recording times about something that happened at a later time look to enjoy or to serve as a tool in an incident.
It gives us various facilities to view the beautiful moments of the past belongs and there again let our thoughts go back in history.
A look at a photo that has dynamic intensity to bring us back in our contemplation of the past can be a great feeling.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Een Blik naar een Foto kan ons Terug Brengen naar het Verleden

Een Blik naar een Foto kan ons Terug Brengen naar het Verleden.

Sommige herinneringen ophalen uit het verleden doormiddel van een foto is een waar genoegen met een gevoel alsof het juist gebeurd is.
Als we een foto maken en bekijken hoort hij eigenlijk al tot het verleden en is klaar om zo later ons souvenir, herinnering-geschenk weer aan ons te tonen wanneer wij dat willen zien.
Niet iedereen heeft een doel om foto’s te maken maar vind het gewoon leuk en klikt er maar op los om het later op de computer te transformeren of een externe harde schijf.
Tegenwoordig kan bijna iedereen die een telefoon heeft een foto maken en direct delen in de sociale media, zo kan het ook gebruikt worden voor een getuigenis als bewijs.
Er is geen groter bewijs als feiten en die kunnen we dan laten zien door middel van een video opname of foto bijvoorbeeld bij een ongeluk op de openbare weg of een diefstal.
Het maakt alles een stuk gemakkelijker en een krachtiger bewijsmateriaal is er niet zoals dat aantoonbare bewijsstukken een optimale indruk geven van iedere plechtigheid.
Oneindige mogelijkheden en voordelen zijn er te verkrijgen met het kunnen maken van een video of foto die het verleden kunnen oproepen en weergeven in seconden.
Bij het kijken naar beelden of een blik naar de herinneringen van de voorbijgegane jaren lijkt het of wij weer terugkwamen in het verleden met een terugblik van toen.
In onze gedachten kunnen wij ons weer een voorstelling maken van hoe het toen was met een opwindende evaluatie van wat er zich toen afspeelde in die tijd.
Waren we vol van vreugde of was het een periode van ontroering en verdriet dat alles zal er in onze gedachten plaatsvinden bij het zien van de beelden of een fotoplaatje.
Met een camera daarmee kunnen we geoorloofde gebeurde tijden vastleggen om daar op een later tijdstip van te genieten of om als hulpmiddel te dienen bij een voorval.
Het geeft ons verschillende voorzieningen om de mooie momenten uit het verleden in de toekomt weer te bekijken en daar dan weer onze gedachten over laten teruggaan in de geschiedenis.
Dat een blik naar een foto die dynamische intensiviteit heeft om ons terug te brengen in onze overpeinzing naar het verleden kan een geweldig gevoel geven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

 

Our Eyes are a Reflection of the Heart

Our Eyes are a Reflection of the Heart.

Without our eyes, life would be a horror, all the beautiful things around us we wouldn’t be able to see it with a tender look.
All of the attractive things we can’t observe it with our eyes for an exciting feeling to enjoy it.
We are therefore limited by the ability to feel things at a great distance, because we aren’t enough powerful to grope it directly.
Our eyes have such great significance in our lives that we can observe and discover everything by paying attention.
Each encircling little danger or interesting occurrence is directly detectable in our immediate vicinity and at a glance, so we are able to know how everything looks.
We get the chance to look at others and assessing how their feeling is or what they going to think about us as what’s going on in their mind so as how is them behaving.
This experience is something that our eyesight can discover in other people’s eyes and countenance which often speak volumes about how they feel.
The face which contains many muscles which are in communication with the optic nerves will be in many cases a traitor about the feelings of human being.
The expression of the facial expression and human eyes are so sensitive that every sentimental joy or disappointment can be seeing if we pay close attention.
What is happening to us and what we identify will send signals to our brains and heartconnected with our eyes and ears which we will respond optimistic or disappointing.
All this will display an expression in our eyes a mirror of heart feelings and can also beheart disturbing.
If we are open and honest, we can look anyone straight in the eyes and the reflection of our heart can give them the sign of the truth.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Onze Ogen zijn een Weerspiegeling

Onze Ogen zijn een Weerspiegeling van Ons hart.

Zonder onze ogen zou het leven een verschrikking zijn, alle mooie dingen om ons heen zouden we niet kunnen aanschouwen met een tedere blik.
Alle aantrekkelijke dingen die met onze ogen te observeren zijn voor een opwindend gevoel daar kunnen we niet van genieten.
We zijn dan ook beperkt door de mogelijkheden om dingen op grote afstand te voelen doordat wij niet bij machten zijn om het direct te betasten.
Onze ogen hebben zo’n grote betekenis in ons leven dat wij alles kunnen observeren en ontdekken door goed op te letten.
Ieder omcirkelend klein gevaar of interessante gebeurtenis is direct te detecteren in onze nabije omgeving en in één oogopslag zijn we in staat om te weten hoe alles eruit ziet.
De kans hebben om anderen aan te kijken en inschatten hoe zij zich voelen of hoe ze over ons denken of wat erin hun gedachten omgaat en zien hoe zij zich gedragen.
Deze belevenis is iets wat ons gezichtsvermogen kan ontdekken in andermans ogen en aangezicht die vaak boekdelen spreken over hoe zij zich voelen.
Het gezicht die vele spieren bevat die in verbinding zijn met de oogzenuwen zullen in vele gevallen verrader zijn van de gevoelens van de mens.
De expressie van de gelaatsuitdrukking en ogen van de mens zijn zo sentimenteel gevoelig dat bij iedere vreugde of ontgoocheling bij goed opletten het te zien zal zijn.
Wat er zich om ons heen gebeurd en wat we signaleren met onze ogen en oren zal signalen naar onze hersenen en hart sturen waarop we optimistisch of teleurstellend zullen reageren.
Dit alles zal een uitdrukking in onze ogen weergeven die een spiegel van onze hartgevoelens en ook hart verontrustend kunnen zijn.
Als wij open en oprecht zijn kunnen we iedereen recht in de ogen kijken en kan de weerspiegeling van ons hart hen het teken van de waarheid geven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

 

Easy Forgiveness Will Give the Peace to Us

Easy Forgiveness Will Give the Peace to Us.

If we were let our experiences speak we could hear that a life without problems is impossible and unimaginable desire.
We will not always have to trying walk through a wall of problems, but jumping over any obstacles in our life we will always encounter.
The moment that everything goes smoothly as we want and nothing bad to happened or something occurs, we think we are dreaming and it almost unbelievable.
With subsequent that it will not be long before we are taken out from our dreams, because there will happen something which get our laugh away and it get serious.
Some of us have the happiness or fortunate that it takes longer than another but for everyone it comes to an end for such moments with a turnaround.
Why life come on that way will be for most maybe a mystery, probably because there are so many different thoughts and wishes are with several people who are too much demanding can be a reason for their improper behaviour.
Or because there not enough activities with interest are, can causing boredom arises and then deriving therefrom through behavioural difficulties.
From which there is mutual problems may arise not always nice and so end hatred and envy may result from there.
If we have come so far already, this is not good whether it’s our fault or that from another person that is not a big point, but our fresh mood is totally upset.
The inner peace we are totally lost at the moment our thoughts must remember unpleasant events, destruction from our beautiful has already been done with disappointments.
Then we can make ourselves excited of angry, but that make us not wiser but just more uncomfortable and unhappy do in our affairs.
We should try to be so strong that we can push it from us and from there generate inner peace for ourselves.
That the only way of life will be that we stay out of trouble and not hurt ourselves in our mind and upset us, because then there is no place for joy.
Give the people around us easy forgiveness and be the brightest don’t let it affect our lifeto do evil, but proceed with a lifestyle that happiness represented and created.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen