Monthly Archives: April 2014

A True wisdom is the Ability to Turn Mountain of Experiences into endless Possibilities.

A True wisdom is the Ability to Turn Mountain of Experiences into endless Possibilities

For intelligent people among us, there is always a prospect for the future, because they have the answers to almost every question and able to see future possibilities in everything.
They are not afraid to get dirty hands and always use their free time to try something new.
Everyone have their experience in a particular field, but a person with true wisdom knows how to use it in the best possible way .
There are people with various experiences in a different area, but if they do not fully utilize it in the perfect situation or timing then they will lost their chance eventually.
Some things are too complicated for us to have an extensive knowledge on it, we may have our experience about certain subjects, but that is just not good enough to make it complete.
In order not to lose the chance, we have to divide tasks and work among each other, also sharing the profits with others to get everything done easily.
This requires good organizational ability to not let the possiblity slip away past us.
Use our professional competence to bring the right people with abilities so we can finish the job together with a great team work.
The procedure and benefits for each other must be arranged in a formidable way with fair agreements and even distributions.
Everyone has to play their own part in this agreement and fully utilise this extraordinary probability to enjoy a business advantage together.
The potential method will give understanding for each other in order to ensure that is strong together and united unbeatable, with this can clear the limitless in comprehension and do all the things together continuously.
Thus, we create opportunities from shelves skilled of different people as a group and transform those brilliant chances into a single project.
Blindingly is a way being used by most people, but those who can share and collaborate on a unique sensational way have the potential with plenty of altenate options.
This actions will provide many alternatives when combining different people with their multiple qualifications and different skills to develop it within the initial difficult task.
They have the intelligence and brain to bring together the experiences from experts and add them in a group which require their proficient skill , that is where they can can turn mountains of their experience into an endless possibilities.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/a-true-wisdom-is-the-ability-to-turn-mountain-of-experiences-into-endless-possibilities.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Advertisements

Wijsheid is de Mogelijkheid om Bergen van Ervaringen om te Zetten in Eindeloze Mogelijkheden.

Wijsheid is de Mogelijkheid om Bergen van Ervaringen om te Zetten in Eindeloze Mogelijkheden

Voor de intelligente personen onder ons is er altijd een vooruitzicht met toekomstperspectief, doordat hun bijna op iedere vraag een antwoord hebben en in alles toekomstmogelijkheden zien.
Ze zijn niet bang om vuile handen te krijgen en hun vrije tijd te gebruiken om iets nieuws te proberen.
Ervaring op een bepaald gebied heeft iedereen, maar de persoon met de ware wijsheid weet hoe het te gebruiken op de best mogelijke manier.
Sommigen personen hebben verschillende ervaringen op een verschillend gebied maar als ze die niet volledig benutten in de perfecte situatie of timing gaat de kans verloren.
Sommige dingen zijn te uitgebreid om daar alle kennis over te hebben, we hebben wel over bepaalde onderwerpen alle kennis maar dat maakt het geheel niet compleet.
Om die kans dan niet te verliezen moeten we de taken en het werk verdelen zowel ook de winsten delen met anderen om alles gedaan te krijgen.
Dat vergt een goed organisatie vermogen om die possibiliteit niet voorbij te laten gaan en de juiste personen met capaciteiten bij elkaar te brengen om de opdracht met professionele bekwaamheid te klaren.
De handelswijze en tegemoetkomingen naar elkaar toe moet op een formidabele manier zijn geregeld met faire afspraken en verdelingen.
Zo heeft iedereen zijn part in deze overeenkomst en kan van deze buitengewone waarschijnlijkheid gebruik maken en genieten met een zakelijk voordeel.
De potentie methode zal zo zijn entree maken naar elkaar toe om grenzeloos en onophoudelijk dingen met elkaar te kunnen doen door het bevattingsvermogen in te zien dat samen sterk en verenigt onverslaanbaar de klus geklaard kunnen worden.
Zo creëren we gelegenheden om vakmanschappen van verschillende mensen als een groep samen te voegen in één project.
Oogverblindend is het voor de meesten, maar diegenen die kunnen delen en samenwerken op een unieke sensationele manier hebben de potentie met vele mogelijkheden.
Hun handelswijze zal vele alternatieven bieden als er meerdere kundigheden met verschillende vaardigheden moeten worden gerealiseerd in een karwei of opdracht.
Zij hebben de intelligentie en brein om bergen te verzetten door de ervaringen van deskundigen en die samen toevoegen in een groep met geroutineerde ontwikkelde competentie om zo eindeloze mogelijkheden voor elkaar te krijgen.
auteur Jan Jansen

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/wijsheid-is-de-mogelijkheid-om-bergen-van-ervaringen-om-te-zetten-in-eindeloze-mogelijkheden.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

It is Hard for us to Move Forward when our Memories are Pulling us Back.

It is Hard for us to Move Forward when our Memories are Pulling us Back

To move forward and improve on  welfare is something that many of us are striving for.
But the memory retention often give us difficulties due to bad experiences that we think from ourselves or others from the past.
The past has already happened and if we are wise , we have learned from it , so we should not be more fear, let’s move away and forget it.
Every start of something will be totally new again with different experiences and events , the experience we’ve gained from the past will be just a plus point for us.
If there is a similar situation in the past happen again then we already know how to handle it so that is a positive advantages for us.
Never let our memory pulling us back if we intend to do something new, make a decision and then go for it
The road to success or better prosperity is simply ever be accompanied by setbacks and failures, but persistence will pays in the end.
Always think back will give confusions of ​​both good and bad moments, because the times have changed now and more possibilities in modern times than at the past.
Start something new, and the remembrance gift will only be a reminder for us to think to move forward and proceed with a future-oriented mind.
We should be demanding to ourselves and “don’t drag old cows out of the ditch”, so the road is open to think for the future.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/it-is-hard-for-us-to-move-forward-when-our-memories-are-pulling-us-back.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Het is Moeilijk voor Ons om Vooruit te Komen, Wanneer Onze Herinneringen Ons Terug Trekken.

Het is Moeilijk voor Ons om Vooruit te Komen, Wanneer Onze Herinneringen Ons Terug Trekken

Vooruit komen en een betere welvaart is iets waar velen van ons naar streven.
Maar het herinneringsvermogen maakt het ons vaak moeilijk door dat we denken aan slechte ervaringen van onszelf of anderen uit het verleden.
Maar het verleden is al gebeurd en als we verstandig zijn hebben we daar van geleerd dus moeten we daar geen angst meer van hebben en er afscheid van nemen en vergeten.
Iedere start van iets zal weer nieuw zijn met andere ervaringen en gebeurtenissen, de ervaringen uit het verleden zullen juist een pluspunt voor ons zijn.
Als er dan een soortgelijke situatie als uit het verleden zich voortdoet dan weten we al hoe we moeten handelen dus dat is positief.
Wees nooit teruggetrokken als we van plan zijn om iets nieuws te gaan doen, neem de beslissing en ga er dan ook voor.
De weg naar succes of een betere welvaart gaat nu eenmaal gepaard met tegenvallers en gebreken maar de aanhouder wint.
Terug denken op het verleden zal altijd verwarringen geven zowel de gedachte aan goede of slechte momenten, want de tijden en mogelijkheden zijn veranderd nu in een modernere tijd.
Start iets nieuws en het herinneringsgeschenk zal zijn dat we alleen maar voorwaarts denken en toekomstgericht te werk gaan.
We moeten veeleisend zijn naar onszelf en ter nagedachtenis geen oude koeien uit de sloot halen, zodat de weg open is om aan de toekomst te denken.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/het-is-moeilijk-voor-ons-om-vooruit-te-komen-wanneer-onze-herinneringen-ons-terug-trekken.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Every Promise will Become Useless when its Cannot be Fulfilled.

Every Promise will Become Useless when its Cannot be Fulfilled

Humans increasing making their attempt to make each other happy can establish with nice words and promises, but a promise is a promise, and when we can not fulfill promises, silence is always a better answer.
Times are difficult and economy in the world also does not improve as the calculated expectations so people will always try to look for loopholes.
Speaking will be more sensitive and everything can be discussed until we arrive at the point where there is no turning back.
Promises change to perhaps and therefore also no more a guarantee for results, that’s what they call modern business.
The word is no longer can be sure, so everything should be on paper with an authorized signature and if it goes wrong we are in our equated, but we have to go through years of litigation to get our rights back.
Where does it goes in the modern world if we no more can believe most of the people with their words?
Trust is still the foundation in a relationship, but where is the limit ?
If we are making a promise to a good friend and say OK we’ll do it, so everything must be regulated with a contract by a certified person to confirm by oath, but then the friend maybe feeling offended.
It’s not just for laughing but it must go with this way, and that’s the way to protect useless words against each other these days.
No more can give each other a handshake after a spoken agreement is vanished and it is very unwise to do so, because trust will be abused in these days.
It is very exhausting and brings additional costs to us, because profits are shrinking and the whole things are time consuming.
The goodwill of the well-intention person all done with a handshake is not enough anymore, it’s now changed into needing a signature with a official stamp to declare all legally competent.
As a result, each spoken promise on paper may prove legal effect and the words will be useless when a conflict situation has occurred.
Satisfactory agreements are concluded as it will be fruitful for the people who make a commitment to each other by fulfilling promises.
All other promises will be useless if that cannot be met and unusable by the legal power.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/every-promise-will-become-useless-when-its-cannot-be-fulfilled.html
Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

 

Elke Belofte zal Nutteloos zijn Wanneer het Niet kan worden Voldaan.

Elke Belofte zal Nutteloos zijn Wanneer het Niet kan worden Voldaan

Steeds meer proberen mensen elkaar tevreden te stellen met mooie woorden en beloftes, maar een belofte maakt schuld en wanneer we die niet kunnen nakomen is zwijgen beter dan de beloften te maken.
De tijden zijn moeilijker en de economie in de wereld verbetert ook niet naar de berekende verwachtingen dus gaan mensen uitvluchten zoeken in de mazen van de wet.
Er word met meer gevoeligheid gepraat en alles kan totdat we op het punt aankomen dat er geen weg meer terug is.
Beloftes worden dan misschien en resultaten zijn dan ook geen garantie meer, dat noemen ze dan modern zakendoen.
Het woord is geen zekerheid meer alles moet op papier met een rechtsgeldige handtekening en als het dan verkeerd gaat hebben we gelijk maar moeten we jarenlang procederen, omdat dan ook te krijgen.
Waar gaat het naartoe in deze moderne wereld als we het merendeel van de bevolking niet meer op hun woord kunnen geloven.
Vertrouwen is toch de basis van een relatie maar waar is de grens?
Als we tegen een goede vriend zeggen ok we gaan het zo doen maar alles moet wel met een contract geregeld worden door een beëdigde persoon, kan die beledigd zijn.
Het is toch gewoon om te lachen dat het allemaal zo moet, maar dat is de manier om tegenwoordig elkaar te beschermen tegen nutteloze woorden.
Elkaar een handdruk geven na een gesproken afspraak is verleden tijd en zeer onverstandig, want vertrouwen word in deze dagen misbruikt.
Het is vermoeiend en brengt meerdere kosten met zich mee waardoor winsten slinken en het geheel meer tijd in beslag neemt.
De goedwil van de goedwillende persoon is nu een handtekening met een bevoegde stempel om alles legaal te verklaren.
Daardoor kan iedere gesproken belofte op papier zijn rechtsgeldige werking bewijzen en zullen de woorden niet nutteloos zijn in een opgetreden conflict.
Bevredigend worden zo overeenkomsten afgesloten die vruchtbaar zijn voor de personen die een verbintenis aangaan met elkaar door gedane beloften.
Iedere andere belofte zal nutteloos zijn wanneer die niet kan worden voldaan en onbruikbaar zijn voor de wettelijke macht.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/elke-belofte-zal-nutteloos-zijn-wanneer-het-niet-kan-worden-voldaan.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen