Monthly Archives: March 2014

Sometimes we Need to do Something Wrong to Learn what is Right.

Sometimes we Need to do Something Wrong to Learn what is Right

No one ever encounter somebody who can do everything perfectly, but we see people improve their life and learn from the mistakes (wrong) every day.
Mistakes can give us a disappointing or depressed feeling but if we think positively, it will only make us stronger.
“Without suffering, there will be no gain”, so it ‘s fine to commit mistakes but the most important thing is that we can learn from them and to get progression.
Someone who again and again to be repetitive and not learn from it will never get themselves out of trouble.
Every mistake will just be a learning process and if we are being decent and courteous to everyone with a proper behavior, that will give a satisfying feeling for us and others.
If we make mistakes, we can also recover quickly by an apology, even we will loss by substantive errors in some cases.
Sometimes we need to suffer from our own mistakes so that we will remember it to be more careful for next time.
A distinguished citizen would never do anything wrong intentionally in his life, but to everyone’s surprise at seeing it by others, everybody make mistakes regardless of their position.
Not all things in life can be progressing well and excellent but it is the end results that count.
So if by “trial and error” can obtain a good result, that will bring a satisfactory to everyone.
It doesn’t matter how much went wrong during the fabrication process, because nobody will complain over it when the end result is satisfying for everybody.
Doing things wrong unknowingly give us an extraordinary useful opportunity to learn how we can make benign improvements in our life.
For errors we need not be ashamed of, because everyone makes them, but if we do not learn the error, this have no effect on us but we also cannot recover it or do not have the possibility to make a correction for next time.
If we want to see good progress, we need to learn from all the mistakes that we were wrong before.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/sometimes-we-need-to-do-something-wrong-to-learn-what-is-right.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Advertisements

Soms Moeten we Iets Verkeerd doen om te Leren wat Goed is.

Soms Moeten we Iets Verkeerd doen om te Leren wat Goed is

Iemand die alles perfect doet is nog niemand tegengekomen, maar personen die hun leven verbeteren en leren van de vergissingen (fouten) zien we dagelijks.
Fouten begaan kan ons een teleurstellend of depressief gevoel geven maar als we er positief over denken maakt het ons sterker.
“Zonder lijden, zal er geen winst zijn”, dus het is fijn om fouten te begaan, maar het allerbelangrijkste is dat we ervan kunnen leren en zo progressie bemachtigen.
Iemand die steeds maar weer in herhaling vervalt en er niet van leert zal ook nooit uit de problemen komen.
Het is juist een leerproces en als we fatsoenlijk en beleefd tegenover iedereen zijn met een deugdelijk gedrag zal dat een bevredigend gevoel geven voor ons en anderen.
Als we dan gedrag fouten maken kunnen we die ook weer snel herstellen door een excuus, materiële fouten daar zullen we in sommige gevallen verlies moeten lijden wat ons voor de volgende keer zal doen herinneren om meer voorzichtig te zijn.
Een gedistingeerde burger wil niets opzettelijk verkeerd doen in zijn leven, maar tot ieders verbazing bij het zien bij anderen, maakt iedereen fouten ongeacht hun positie.
En niet alle dingen in het leven verlopen gunstig en uitstekend maar het zijn de eindresultaten die tellen.
Dus als we met “vallen en opstaan” die kunnen verkrijgen met een goede uitslag zal er tevredenheid zijn bij iedereen.
Hoeveel er verkeerd is gegaan tijdens het vervaardiging proces is iets waar niemand over zal reclameren als de einduitkomst voldoening geeft.
Dingen onbewust verkeerd doen geeft ons een buitengewone kans om bruikbaar te leren hoe we goedaardig verbeteringen kunnen aanbrengen in ons leven.
Bij fouten hoeven we ons niet te schamen, want iedereen maakt ze, maar als we er niet van leren heeft de fout geen uitwerking gehad op ons voor een herstelling om dan de volgende keer een correctie aan te kunnen brengen.
Om een goede vooruitgang te willen zien moeten we leren van alle fouten die wij verkeerd doen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/soms-moeten-we-iets-verkeerd-doen-om-te-leren-wat-goed-is.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

We Must See the Possibility in Every Situation.

We Must See the Possibility in Every Situation

In life, we sometimes get caught up in all kinds of situations without warning, some are wantonly and not thinking about it.
But every situation we get is an opportunity and option to learn, then we also can take the profit out of it.
We only must be able to discover the possibility ourselves and to understand it in order to improve the perspectives for our future
Sense the signal and see the chances that there is a potential to make benefit from an occurred situation to have the knowledge and identify it.
If there is something to observe in our vision, then we already can make our benefit out of it alone by the experience.
It might be fun but also we can learn in a awkward situations so that we can think of  avoiding it next time.
There are so many opportunities if we can continue to think directly with phlegmatic in a common situation, because panic or aggression will limit our possibilities.
We should really be prepared for everything, but unfortunately that is not possible, because almost every situation are different.
Positive thinking can bring us quickly into a good mind, because negative thoughts will need to take more time and that can be fatal for us.
Every day when we go somewhere to start something new or continue on the existing item, it is better to take all precautionary measures before and make plans for every circumstances.
Consider beforehand all the possibilities in our mind and write it on paper or save it on a Word document in the computer.
We should then read about it a few times so that it is stored in our memory, so that the theoretical part has been completed and it give us a quicker solution with the capabilities for inclusive in practice.
So we can control ourselves almost in any situation, because the solution options are already being stored in our brains.
Thus, we have more opportunities so we can easily find probability for the right solution in every situation no matter what capacity it is.
Each situation creates a possibility for us to see what is the best and most quickest solution.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/we-must-see-the-possibility-in-every-situation.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

We Moeten de Mogelijkheden Zien in Elke Situatie.

We Moeten de Mogelijkheden Zien in Elke Situatie

In het leven raken we in allerlei soorten situaties verzeilt zonder waarschuwing en sommige moedwillig zonder er over te nadenken.
Maar elke situatie waar wij in geraken heeft een mogelijkheid en optie om ervan te leren, dus ook beter van te worden.
Alleen we moeten wel die mogelijkheid zelf ontdekken en er de possibiliteit van inzien om onze toekomstperspectieven te kunnen verbeteren.
De gewaarwording signaleren en de kansen zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om profijt van een gebeurde situatie  te maken is en die herkennen.
Als er iets in ons gezichtsvermogen is te constateren kunnen we daar altijd ons voordeel meedoen alleen al door de meegemaakte ervaring.
Het kan prettig zijn maar ook in onprettige situaties leren ons waar we de volgende keer aan moeten denken om iets te voorkomen.
Er zijn zoveel mogelijkheden als we er maar direct nuchter bij blijven denken in een voorkomende situatie, want paniek of agressie zal ons beperken in mogelijkheden.
We moeten eigenlijk op alles voorbereid zijn, maar dat gaat helaas niet, want bijna iedere situatie is anders.
Positief denken kan ons sneller tot een goede gedachten doen brengen, want het negatieve neemt meer tijd in beslag en kan fataal zijn.
Iedere dag wanneer we ergens aan gaan beginnen iets nieuws of al bestaands is het beter om al voorzorg maatregelingen te treffen en plannen maken voor in alle omstandigheden.
Op voorhand al de mogelijkheden overdenken in onze gedachten en die op papier zetten of opslaan in a word document in de computer.
Dit dan een paar keer overlezen zodat het is opgeslagen in onze gedachten, waarmee het theoretische gedeelte al is afgerond en het in de praktijk een snellere oplossing geeft met mogelijkheden.
Zo kunnen we bijna elke situatie controleren, omdat de oplossingsmogelijkheden al zijn opgeslagen in ons geheugen.
Zo beschikken we over meer mogelijkheden en in alle waarschijnlijkheid hebben wij direct een oplossing voor elke situatie maakt niet uit in welke hoedanigheid het is.
Elke situatie creëert een mogelijkheid om snel in te zien wat het beste is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/we-moeten-de-mogelijkheden-zien-in-elke-situatie.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

 

Be Careful with Decisions and Select.

Be Careful with Decisions and Select

It all seems so easy to make decision for something good or to choose it .
But what seems to be good for our eyes and mind sometimes can be all wrong.
Everything that appears to be glitters is not gold and it could be our mistake, all things look so beautiful and interesting, but the truth were actually different.
Stick to what we’ve read from our mind and don’t just try to judge it from eyesight, because we wouldn’t know what is the exactly contain inside the oranges before we peel it, there may sometimes nastiness or mold behind them.
Sometimes we are so trusting with ourselves and eager to discover something new but when we really decide to go fast for it, we tend to commit errors.
Thus creating misjudgment which will eventually turn out to be an unexpected huge loss instead of profit.
It seems too good to be true, but actually we’ve been trying to “measure others corn by our own bushel” therefore we have chosen for the wrong decision, which brought an annoyance for us.
Completely upset by our stupid decision,  we are now stuck in the wrong end of the fine arts in which we should not simply surrender to others, because that would make us a scammer and we not deserved to be treated like that.
It is either we were too greedy or rush with our decision so we end up as a victim by our ignorance in this situation.
“haste makes waste” could be a very good lesson for us in any case.
Be thoughtful and vigilant, a trust can never be embarrassed if there is no misguided attempt, and do not lose any relationships by the naive act.
Trust is good but to be sure, control is better.
Always choose a decision with due diligence for ourselves.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/be-careful-with-decisions-and-select.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Wees Zorgvuldig met Beslissingen en Kiezen.

Wees Zorgvuldig met Beslissingen en Kiezen

Het lijkt allemaal zo gemakkelijk om over iets goeds te beslissen of om het te kiezen.
Maar wat voor onze ogen en gedachten goed lijkt te zijn kan wel eens helemaal verkeerd uitvallen.
Alles blijkt geen goud te zijn wat blinkt en daar kan onze vergissing dan op gebaseerd worden, het zag er allemaal zo mooi en interessant uit maar de waarheid bleek anders.
Schoenmaker blijf bij je leest en probeer geen sinaasappels te beoordelen op het oogzicht,
want achter de schil kan wel eens rottigheid of schimmel zitten.
Soms zijn we zo goed van vertrouwen en gedreven om iets nieuws te ontdekken en uit te voeren als een nieuw inkomen dat we te snel beslissen en in de fout gaan.
Een verkeerde inschatting gemaakt wat later uitdraaide op een verlies in plaats van winst.
Het leek ook al te mooi om waar te zijn maar, zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten en daarmee hebben we gekozen voor de verkeerde beslissing, wat ergernis heeft gebracht.
Totaal overstuur door onze oerdomme beslissing zitten we nu opgescheept met iets wat we ook niet meer kunnen overgeven aan anderen, want dat zou van ons ook een oplichter maken en daar kiezen we niet voor.
Of waren we zelf te hebberig of overhaast met onze beslissing en zijn zo in deze situatie beland als een slachtoffer door onze onwetendheid.
Het is in ieder geval een goede les geweest dat “haastig of spoed is zelden goed”
Wees altijd doordacht en waakzaam, vertrouwen kan nooit beschaamd worden als het er niet is, verlies geen relatie door ondoordacht te handelen.
Vertrouwen is goed maar controle is beter om het zeker te weten.
Kies voor een beslissing met zorgvuldigheidseisen voor onszelf.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/wees-zorgvuldig-met-beslissingen-en-kiezen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

A Great Leader always Accept Full Responsibility and Respond with Courage.

A Great Leader always Accept Full Responsibility and Respond with Courage

Playing the leader or to be a ruler, is the big difference.
Leadership is about taking full responsibility to do so with courage and complete trust, a great leader does not like to make excuses, but looking for solutions and opportunities to improve further.
A great leader can always find solutions for every problems, if he/she does not know how to fix it , they will never be afraid to ask the help from people in their circle of life.
Strong together and unites unbeatable is the right expression that shows unity is power.
Leadership does not merely consist on commanding, but to improve everything together in the correct order in which everyone can benefit from it.
A leadership figure is a leader and ruler who can do everything together in every situation inside a community for an improvement.
He/she has the responsibility to confirm with a yes or no, and that may be used by themselves or another person in that community, any decision by them will benefit for the whole relationship.
100% stand behind every decision taken by them and they will not defense when making ​​mistakes but comes with a reasonable explanation with the facts and provide the solutions.
A leader who is there for others and not just of self-interest will always be an advocator for the best of their commune.
Never make unlawful decisions and not say yes when there are no provable facts for an improvement.
Take the full responsibility of a leadership functionality will give the power and permission to make decisions for others.
Those who cannot take the responsibility for the interests of their associates will never be a good leader.
It is not commendable to withhold this position with no accountability for its community and no liability feeling for others
The true leader will always take responsibility and be there for others to make a total assets improvement for everyone together in the society.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/a-great-leader-always-accept-full-responsibility-and-respond-with-courage.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen