Monthly Archives: January 2014

Gezegend Worden voor Onze Dankbaarheid,zal Daarna niet Ver van het te Bereiken Doel, de Welvaart Zijn.

Gezegend Worden voor Onze Dankbaarheid,zal Daarna niet Ver van het te Bereiken Doel, de Welvaart Zijn

We weten allemaal ondertussen dat er maar weinig dingen in het leven zijn waarmee we geheel zelfstandig zonder hulp en kennis van anderen succes kunnen behalen.
En om daarvan te kunnen en willen gebruik maken hebben we een goede sociale houding nodig en moeten weten wat het woord respect inhoud.
Als de mensen ons daardoor erkennen en erkentelijkheid aan anderen door vertellen  zal er een goede welvaart aan het wachten zijn.
Door anderen die ons ergens mee helpen of waar we mee samen werken desnoods in een partnerships en hun te waarderen door loyaal te zijn met een beloning.
Zal ons vooruit helpen in het verspreiden van onze goede zorgen en tegemoetkomingen in het voorzien van wederzijds respect en hulp.
Delen is zorgzaam zijn, en iemand die graag deelt zal altijd kunnen delen in het leven, egoïsme en hebberigheid zal de welvaart geen goed doen en alleen maar afnemen.
En zal geen goodwill creëren onder de mensen, want niet willen delen en samenwerken met anderen maakt geen vrienden en zal contact vermeerdering niet mogelijk maken.
Dankbaar zijn om met anderen te kunnen samenwerken en kracht met kennis samen te bundelen en als een krachtig team de doelen bereiken.
Ook zullen er in team verband met verschillende opdrachten sneller acties en resultaten bereikt kunnen worden met als doel succes.
Zo bereiken we dat voor vele personen er welvaart zal zijn en een ieder zijn gewenste doel kan behalen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/gezegend-worden-voor-onze-dankbaarheidzal-daarna-niet-ver-van-het-te-bereiken-doel-de-welvaart-zijn.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Always be Prepared under Whatever Circumstances.

Always be Prepared under Whatever Circumstances

It is almost impossible to get everything perfect and to run smoothly throughout our lives .
Sometimes unexpected things happen, but if we are well prepared, we will not get into panic when we face in this situation.
As the proverb says : “Dig the well before we get thirsty”
Therefore, it is good if we can think of most things ahead in order to prepare ourselves before it’s too late.
Small things can seems to be unimportant sometimes but it can run into a gigantic problem.
So prevention is better than cure and if we have taken all the initial steps then the solution will not be far away from us.
Preparing for something is even more important for the end result that we want to reach, because without preparation it is impossible to achieve this.
There should always be a back-up plan when things go unexpectedly wrong, we no more have to think about the solution but can take immediate action to remedy it.
It is always better that an outsider does not even notice that there is something  going on in wrong direction, because at that time there may be panic and this will definitely cause a negative impact.
If we always working together as a team, then more persons can think of the preparations on the subjects which may can go wrong.
That will make the difference and a lot more easier to deliver things in a well organized event or excellent products.
Never think that everything in our life will be perfectly smooth, just because of we already have certain advantages that others do not possess it.
There will always be some things happen on the oddest moments in our life, which we ourselves will be completely amazed by it.
Always be well prepared for every circumstance, so an unexpected surprise can be solved with keep smiling even if we have tears.
Let’s don’t give the chance for any unexpected event to be triumph in the expected time.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-prepared-whatever-circumstances.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Wees Altijd Voorbereid onder Elke Omstandigheden.

Wees Altijd Voorbereid onder Elke Omstandigheden

Het is bijna onmogelijk om alles perfect en soepel te laten verlopen in ons gehele leven.
Soms kunnen er onverwachte dingen gebeuren, maar als we goed zijn voorbereid zullen we niet in paniek geraken, wanneer we geconfronteerd worden in deze situatie.
Zoals het spreekwoorden zegt: “Graaf de waterput voordat we dorst krijgen”
Daarom is het goed als we ver vooruit kunnen denken om ons zo op de meeste dingen te kunnen voorbereiden voordat het te laat is.
Kleine dingen komen soms onbelangrijk over maar kunnen uitlopen tot een gigantisch groot probleem.
Dus is voorkomen beter dan genezen en als we de gedane stappen hebben gedaan zal er snel een oplossing zijn daarvoor.
De voorbereiding van iets is nog belangrijker als het te bereiken eindresultaat, want zonder de voorbereiding is het onmogelijk om dat te bereiken.
Er moet altijd een reddingsplan zijn wanneer er iets onverwacht fout gaat en er niet meer over nagedacht hoeft te worden maar er direct actie kan worden genomen om het te verhelpen.
Het is altijd beter dat een buitenstaander niet eens in de gaten heeft dat er iets verkeerd aan de hand is, want op dat moment kan er paniek uitbreken en het problemen zal dan zeker een negatieve impact veroorzaken.
Als we altijd als team aan iets werken kunnen er meerderen denken aan de voorbereidingen over de onderwerpen die er mogelijk verkeerd kunnen gaan.
Dat zal het verschil maken en een stuk makkelijker zijn om dingen te leveren in een goed georganiseerd evenement of excellent product te maken.
Denk nooit dat alles allemaal alleen maar soepel in ons leven zal verlopen, misschien omdat we al bepaalde voordelen hebben die anderen niet bezitten.
Er zullen altijd op de raarste momenten in ons leven dingen gebeuren waar wij zelf geheel verbaast over zullen zijn.
Wees altijd op iedere omstandigheid goed voorbereid, zodat een onverwachte verrassing kan worden opgelost met gewoon blijven lachen tussen de tranen door.
Laat het onverwachte niet zegevieren in het verwachte moment.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/wees-altijd-voorbereid-onder-elke-omstandigheden.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Encouragement is the Best support we can Give to Someone.

Encouragement is the Best support we can Give to Someone

Life can have an excellent side, and then we are very happy, but there is sometimes a downside with a low point.
On that moment our thoughts are not quite clear, then we must conclude that there are many things no longer important, because we miss the happiness.
Many of us have been acquainted with the dark side and met the bad times in our life before.
And in this period without the encouraging words of our parents, friends or loved ones, it is almost impossible for us to move on.
But the encouraging words will give us hope so we see the light shining again and get back our courage to continue oriented for solutions.
It is sometimes easy to give monetary benefits to another person or receive it but that is not always the good solution.
Because sometimes we just forget that most people need encouragement which can not be obtained with money.
An auxiliary support can help someone to get their confidence back and then completely re-energized to sees life as optimistic again.
A “heart stabbing under the belt” can sometimes work wonders and during a setback, the battery can be charging with full of energy to help us think positively.
That is why it is so important that we are among the right people who want to give each other support and not just looking for profit.
Support each other in troubling times is something that needed by everyone, because a year has no 365 exceptional days.
When we are having the dark days, we all need a shoulder to cry on, preferably someone who can give encouragement and support for our grief.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/encouragement-best-support-can-give-someone.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

 

Aanmoediging is de Beste Support die we Iemand kunnen Geven.

Aanmoediging is de Beste Support die we Iemand kunnen Geven

Leven kan zijn uitstekende kanten hebben en dan zijn we erg gelukkig maar er is ook wel eens een schaduw zijde met een diepte punt.
Op deze momenten zijn onze gedachten niet helemaal meer helder en dan moeten we constateren dat er vele dingen niet meer belangrijk zijn, omdat we het gelukkig zijn missen.
Velen van ons hebben al kennis gemaakt met de schaduw zijde en de slechte tijden in ons leven ontmoet.
En in deze periode zonder de aanmoedigende woorden van onze ouders, vrienden of geliefden, is het bijna niet mogelijk voor ons om verder te gaan.
Maar door de opbeurende woorden en de te geven hoop zien we het licht weer schijnen en krijgen we weer moed om ons verder te oriënteren voor oplossingen.
Het is soms gemakkelijk om geldelijke voordelen aan een andere weg te geven of te ontvangen maar dat is niet altijd de oplossing,
Omdat we soms gewoon vergeten dat de meeste mensen een aanmoediging nodig hebben die niet met geld te verkrijgen is.
Een ondersteunende support kan iemand helpen om zijn zelfverzekerdheid weer terug te krijgen en dan geheel met nieuwe energie het leven weer optimistisch in ziet.
Een “hart onder de riem steken” kan soms wonderen verrichten en bij een inzinking de accu weer opladen om positief te kunnen nadenken.
Daarom is het zo belangrijk dat we ons bevinden onder de juiste mensen die elkaar  support willen geven en niet uit zijn op winst.
Elkaar kunnen ondersteunen in verontrustende tijden is iets waar een ieder behoefte aan heeft, want een jaar heeft geen 364 uitmuntende dagen.
En op de donkere dagen hebben we allemaal een schouder nodig om ons verdriet te delen het liefst bij iemand die een aanmoediging en support kan geven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/aanmoediging-de-beste-support-die-iemand-kunnen-geven.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Never Tell the Story from a Book that We have Not Read.

Never Tell the Story from a Book that We have Not Read

There are people in this world who know things better but still we can’t tell if the person actually did it or experienced it before.
It’s usually something that they heard from others or read it somewhere, then go the extra mile to completely fabricated the original story.
They find it important and come across as interesting, especially when they twisted and turn the truth to let other believe their story.
So they spread the bad word about others who not entirely deserve to be blamed and they only want to get advantages for themselves by doing that.
Sometimes we hear stories about ourselves that we do not even know anything about it, and it just tells us how exaggerated others to us .
We should know how to react with our attitude and tied with our mouths when listen to something completely not based on the truth.
Because of a different story has has been scattered throughout the world and when people only listen the version from one side, they will judged immediately and this only make the matters to become more worse.
We can not defend our own if not listen to our story when the narrator is in there, and so they all get the credit.
But if we do not absolutely know first about something, it is better not to believe directly anything we think it is equivalent, but always trying to approach for an explanation, so we are able to listen the story from both sides.
Because to have judgments about something that we do not know for sure is unwise and can be a major mistake that may became a big disadvantage for us later.
Someone who talks about others will also speak about us when we are not there, therefore it will be no good for us.
Only when we have read the story ourselves or experienced it then we can tell or judge about what is the truth.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/never-tell-story-from-book-not-read.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen