Monthly Archives: December 2013

Forget the Bad Things, Take a Deep Breath and Let’s Welcome the New Year.

Forget the Bad Things, Take a Deep Breath and Let’s Welcome the New Year

Today is the last day of the year, a day that we can reflect on the final preparations before we go into the new year.
And tomorrow, which is after midnight 00:00 today, is the date that we close the last day with good and bad moments throughout the past year.
With best hopes and wishes to face for the future, it will be a better new year, we all have been thinking a lot about it, but at least the action starts next year. hahaha…
The wisest course is to always have positive thoughts for everything, even sometimes we’ve make ourselves fooled, but our good intention is there to do it for better than last year.
Nobody can look into the future, but life is always a gamble so we just hope that we deserve for a better prize in life and get what we been wish for.
But we definitely need to do our best and forget all the bad experiences as quickly as possible and welcome the new year with a positive courage.
After twelve o’clock, we only think of happy things that give us the new energy to go with full force for coming year.
We should not to be discouraged by bad things from the past, but rather transform negative thoughts into positive outlook with a winners instinct and mentality.
Take a deep breath and believe in our own intention that two thousand fourteen will be the year to get all our desires and intentions done, and to realise our goal with no excuses for 2014 .
The year will be joyful with better destinations for our future, where dreams become a reality and we going to have a brand new opportunity to expand our life.
Only the best wishes will be fulfilled and we welcome those good things with a deep breath and dissolve our bad experiences with a positive smile.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/forget-bad-things-take-deep-breath-lets-welcome-new-year.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Vergeet de Slechte Dingen, haal Diep Adem en Laten we het Nieuwe Jaar Verwelkomen.

Vergeet de Slechte Dingen, haal Diep Adem en Laten we het Nieuwe Jaar Verwelkomen

De laatste dag van het jaar kunnen we de laatste voorbereidingen overdenken voordat we het nieuwe jaar in gaan.
Morgen, vandaag middernacht na 00:00u is het dan zover dat we de laatste dag afsluiten met goede en slechte momenten van het afgelopen jaar.
Met de hoop en wensen voor uitkijkend op de toekomst dat het volgend jaar beter zal zijn, we hebben er in ieder geval al veel over nagedacht maar die actie begint pas volgend jaar. ha ha ha
Het verstandigste is om er steeds positieve gedachten over te hebben ook al maken we onszelf maar wat wijs, als de intentie er maar is om het beter te doen dan afgelopen jaar.
Niemand kan uiteindelijk in de toekomst kijken het is altijd maar gokken en hopen dat we de hoofdprijs verdienen en krijgen waar we op hopen.
Maar we moeten daar zeker onze best voor doen en alle slechte ervaringen zo snel mogelijk vergeten en met positieve moed het nieuwe jaar verwelkomen.
Na twaalf uur alleen nog maar aan vrolijke dingen denken die ons nieuwe energie geeft om er weer een jaar tegenaan te gaan met volle kracht.
Ons niet laten ontmoedigen maar juist de negatieve gedachten omzetten in positieve vooruitzichten met een winnaars instinkt en mentaliteit.
Diep adem halen en ons eigen voornemen dat dit het jaar word en we al onze wensen en voornemens waar gaan maken zonder excuses in 2014.
Een vreugdevol jaar met betere bestemmingen voor onze toekomst waar de dromen werkelijkheid worden en kansen zich uitbreiden.
Alleen maar de beste wensen in vervulling zullen gaan en wij die verwelkomen met een diepe ademhaling en slechte ervaringen zullen oplossen met een positieve glimlach.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/vergeet-de-slechte-dingen-haal-diep-adem-en-laten-het-nieuwe-jaar-verwelkomen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Always Stand Tall on what We Believe, Even We are Standing Alone.

Always Stand Tall on what We Believe, Even We are Standing Alone

It is very important in life if we know what we want and not become the followers of what other wants.
We have to think and do what we want, we no need others to decide for us, but they may help to think together.
The opinions and thoughts we listen from others is something we can only learn from and to use it as a wise counsel for us.
Our attitude and thoughts may not be always the best but we must be decent and respectful of one another with our kindness soul.
But we must always remain in control of ourselves and not let a stranger to make the decision for us.
If we are honest and sincere to everyone then we do no need the judgement from someone else who do not agree with us.
But we have to make a decision that we believe in it, standing on our point and don’t change it to the way other want.
Right is right and wrong is wrong and there is no need to for being forced to change of righteous truth just because of the majority does not agree with it.
It is a humiliation of ourselves and we should never accept that , so just stay honest with our opinion and ignore the situation.
Anyone who can not accept the truth and want to do everything against us, we do not have to respect them.
Such people in our circle of friends will not give us a valued future, because they just want to get benefits out of us.
All they want to do is twisting everything with lies and deceit so that others can give them the benefit without doubt.
In such a situation, it is better to let them alone, because they can not think carefully about what has happened and not seeing things beyond their noses.
They not worth to be getting the respect and be our friend.
Always stand strong behind the truth and those who not believe in us will not fit into our circle of friends.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-stand-tall-believe-even-standing-alone.html
Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Altijd Sterk Staan op wat we Geloven, Zelfs als wij Alleen Staan.

Altijd Sterk Staan op wat we Geloven, Zelfs als wij Alleen Staan

In het leven is het heel erg belangrijk als we zelf weten wat wij willen en geen volgelingen zijn van wat een ander wil.
We moeten zelf kunnen denken en doen wat wij willen en anderen hoeven niet voor ons te beslissen maar mogen wel meedenken met ons.
De meningen en gedachten van anderen aanhoren is iets waar we alleen maar van kunnen leren en het kan een wijze raad zijn.
Onze houding en gedachten hoeft niet altijd de beste te zijn maar wij moeten wel altijd fatsoenlijk zijn en respect tonen voor een ander met vriendelijkheid.
Maar wij moeten wel altijd baas over onszelf blijven en niet dat een vreemde de beslissingen voor of over ons gaat nemen.
Als we eerlijk en oprecht zijn tegenover iedereen dan hoeft een ander het niet met ons eens te zijn.
Maar we moeten wel een ingenomen beslissing waar we in geloven tot stand houden en niet meer wijzigen, omdat een ander dat wil.
Recht is recht en krom is krom en een verandering van rechtvaardige waarheid, omdat we daartoe gedwongen worden doordat de meerderheid het er niet mee eens is.
Is een vernedering van onszelf en dat moeten we nooit accepteren en gewoon bij ons eerlijke standpunt blijven en de situatie negeren.
Iedereen die de waarheid niet kan aanvaarden en er alles aan wil doen om het niet te hoeven accepteren, daar hoeven wij geen respect voor te hebben.
Zulke mensen in onze vriendenkring kunnen ons geen gewaardeerde toekomst geven, maar zullen altijd uit zijn op voordelen.
En bij nadelen willen ze zo alles verdraaien met leugens en bedrog dat anderen hun het voordeel van de twijfel geven.
In zo’n situatie is het beter om alleen te zijn, want als die anderen niet goed na denken wat er is voorgevallen en niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is.
Dan zijn ze het niet waard om onze vriend te zijn ons en respect te krijgen.
Blijf altijd sterk achter de waarheid staan en mensen die niet in ons geloven passen niet in onze vrienden relaties.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/altijd-sterk-staan-op-wat-geloven-zelfs-wij-alleen-staan.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Discovering our Inner Harmony give us a Perfect Sense.

Discovering our Inner Harmony give us a Perfect Sense

There are many things in our life, but one of the most important thing is to understand ourselves very well.
Discover something new by ourselves in every situation and handle it properly to keep it under control.
When we know that certain things can irritate us, we should try to avoid it.
Do not look for the gold if we already being contented with silver and try to keep ourselves in a circle with happiness.
We should always stay touch with something that can give us the joy in our life.
There are many things which can be a disturbance for us, so it is very important to keep the inner tranquility for ourselves.
When we are able to keep a good balance harmony and always remain calm, any problem can be solved quickly.
If we know our limitations, it is important to also pay attention to that , it’s not advisable to get into a situation and then ignore it .
Let our strength and mind work together for the inner ends of ourselves, then we will find the balance to make the right decision.
So when the moment we feel that something can go wrong in our environment, we can have the good sense and attitude to take the reasonable action.
Try to change our environment to protect ourselves from a variety of mistake which may make us regret later.
Let our intelligence in the brains working on the inner feelings and take the correct decision in a perfect time.
And that will give a perfect sense afterwards with the new discovery of our inner peace in harmony.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

 http://poems.easybranches.com/discovering-inner-harmony-give-us-perfect-sense.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Het Ontdekken van onze Innerlijke Harmonie geeft ons een Perfect Gevoel.

Het Ontdekken van onze Innerlijke Harmonie geeft ons een Perfect Gevoel

Er zijn veel dingen belangrijk in ons leven maar één van de belangrijkste is om onszelf goed te leren kennen.
Bij iedere situatie weer iets nieuws over onszelf ontdekken en daar goed mee omgaan en dit onder controle houden.
Wanneer we weten dat bepaalde dingen ons heel erg opzet kunnen maken moeten we proberen om die te vermijden.
Zoek het goud niet op als we zilver willen hebben en probeer ons leven zo in te delen dat we alleen daar naartoe gaan of met iets in aanraking komen dat wij er alleen maar vreugdevol van worden.
Er zijn veel dingen om ons heen die een verstoring kunnen geven aan ons, dus het is erg belangrijk om innerlijke rust te houden voor onszelf.
Wanneer we in staat zijn om harmonie te hebben in het leven met een goede balans kunnen we rustig blijven, en kan elk probleem snel worden opgelost.
Als wij onze uiterste grenzen kennen is het belangrijk om daar ook aandacht aan te schenken en niet in een situatie terecht komen en het dan negeren.
Door onze kracht en geest samen te laten werken aan de innerlijke uitersten van onszelf zullen we de balans vinden om altijd de juiste beslissing te nemen.
Het moment dat we maar ruiken of voelen dat het verkeerd kan gaan met onze omgeving en houding moeten we zo verstandig zijn om maatregelen te nemen.
En onze directie veranderen om onszelf en anderen te beschermen voor een uiteenlopende vergissing waar we later spijt van krijgen.
Dat is het toch ook allemaal niet waard en op dat moment laten we onze intelligentie in de hersenen werken over de innerlijke gevoelens en nemen we de correcte beslissing.
Wat achteraf een perfect gevoel geeft door de nieuwe ontdekking van ons innerlijke leven in harmonie.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/het-ontdekken-van-onze-innerlijke-harmonie-geeft-ons-een-perfect-gevoel.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Always Be Patient, then the Right Things will Come to Us at the Perfect Moment.

Always Be Patient, then the Right Things will Come to Us at the Perfect Moment

Patience is a virtue, but sometimes it is so hard to wait, because the subject is constantly appear in our mind.
Many people always want to do things in rush, because they do not have the patience by the ongoing financial costs or for pursuing of success .
But when we do not have patience, we will be committing more mistakes and overlook things because of not being well organized enough.
As proverbs says :”More haste less speed”.
Doing things in a rush without think first about it will always cause errors and thus we cannot be well presented with our full thoughts.
Without patience and too nervous to proceed will never finish the same result as when we are considering too much on timeless to do something with precision.
Hard work with perfection will always be rewarded at any given time, from there we can build a future with trust on it.
Everyone will believe in us, if they see anything in a rising line even for sure they have to wait patiently because they have the prove to grow.
So everybody know that the intended result will be achieved over time and it can be triumphed with glorious.
Therefore patiently proceed in a constructive phase, so that everyone can see that if they are patient their goal will be achieved.
Then the right things will come to us at the perfect time, and no more leaving us again, so its become an evidence that patience conquers all.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-patient-right-things-will-come-at-perfect-moment.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen