Monthly Archives: October 2013

Excuses.

Excuses

Why every man can not be organized so that everything works well in the body, so we can only do good things in life without making mistakes to others.
We already have enough experience to know that no one is as a human being makes no mistakes in this world but there is a difference between conscious and unconscious.
We also know that everyone has feelings and normally we can then adjusts our attitude and sometimes get regret later, because after there is a misconduct took place.
When in a bad mood or dissatisfaction by wrongful action events may cause a reaction with either a good or an adverse effects.
These are simple living experience where we all faced it, because nobody is perfect and we all sometimes make stupid mistakes by inattention or trust the wrong person.
This can also occur through misunderstanding when something is not clear and we react too quickly by responding aggressively at that time with a disappointing or frustrating attitude .
As we all face, we are humans and if we feel that our ego has been abused or damaged, we will be furious and from there a reaction is sometimes placed in a wrong way.
Sometimes we have it all wrong and can respond very negatively with some wrong words and an attitude which we will regret later.
But if the damage is already been done then forgiveness is the only solution and an excuse in place so someone who is justified will do it.
While the others have to accept the excuse and thus should forget the problems that was occurred before together.
This is often the hardest of the whole part which have caused by disagreements or disadvantages, because to start a problem is something that can be very easily done.
To walk together through the same door by pride or stubbornness is often an impossible task , and that is the most important part of the whole problem.
Often there is already a long-standing relationship between the two together and then it get broken by a justified or unjustified confrontation with a poor outcome.
Be discreet and wise , and don’t lost such a relationship by being stubborn or obstinate, give our mistakes with an apology and accepted it as a hurt party.
Because anyone can make this mistake and forgiveness is the only way and reason to create peace with ourselves and others again, so we can continue the good relationship.
Anyone can accept their mistakes and learned from it as an excuse to make a correct decision next time.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/excuses.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote #easybranches #janjansen

Advertisements

Excuus.

Excuus.

Waarom kan ieder mens niet worden georganiseerd zodat alles in het lichaam zo goed functioneert, zodat we alleen maar goede dingen doen in het leven zonder fouten te maken tegenover anderen.
We hebben nu al ervaring genoeg om te weten dat er niemand in deze wereld als mens geen fouten maakt maar er is een verschil tussen bewust en onbewust.
Ook weten we dat iedereen gevoelens heeft en meestal ook daarop zijn houding aanpast en daar soms later spijt van heeft als er misdragingen hebben plaats gevonden.
En bij een slecht humeur of ontevredenheid door onterechte gebeurtenissen kan een actie een reactie veroorzaken met goede of schadelijke gevolgen.
Dat zijn zo van die levenservaringen waar wij allemaal mee geconfronteerd worden, want niemand is perfect en wij allemaal maken soms domme fouten door onoplettendheid of iemand te vertrouwen.
Dit kan ook gebeuren door onbegrip of iets wat niet helemaal duidelijk is en we te snel agressief reageren door op dat moment een teleurstellende of frustrerende houding.
Daar hebben wij allemaal mee te maken, omdat wij mensen zijn en als ons gevoel zowel ego word misbruikt of aangetast we zo woedend kunnen worden en van daaruit een reactie word geplaatst op soms een verkeerde manier.
Soms hebben we het ook helemaal verkeerd en kunnen dan zeer negatief reageren met de nodige verkeerde woorden en houding waar we achteraf spijt van hebben.
Maar als het kwaad al geschied is dan is vergeving de enige oplossing en is een excuus op zijn plaats en iemand die rechtvaardig is zal dat ook doen.
Terwijl de anderen dan ook het excuus moeten aanvaarden en daarmee het voorgekomen probleem tezamen moeten vergeten.
Vaak is dat het moeilijkste part van het geheel, om een probleem te laten ontstaan door meningsverschillen of benadelingen is iets wat snel gebeurd is.
Om daarna samen weer door dezelfde deur te lopen is vaak door trots of koppigheid een onbegonnen zaak, terwijl dat is het belangrijkste gedeelte van het gehele probleem.
Vaak is er al een jarenlange relatie tussen beiden en die word dan verbroken door één terechte of onterechte confrontatie met een slechte afloop.
Wees verstandig en wijs en laat zo’n relatie niet verloren gaan door eigenwijs of koppig te zijn geef onze fouten toe met een excuus en aanvaard dit ook als een benadeelde, want een ieder kan deze fout maken en vergiffenis zal de enige mogelijkheid en reden zijn om vrede met onszelf en de ander opnieuw te creëren en zo de goede relatie voort te zetten.
Een ieder kan zijn fouten inzien en ervan geleerd hebben en zo naar een excuus de volgende keer een correcte beslissing te nemen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/excuus.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

If Something is Meant for Us, It will be There.

If Something is Meant for Us, It will be There

In one way or another, always things happen in our life that are taking place and replace the empty, when we need it at that time .
It seems that “the darkest hour is before the dawn” and there will be a right solution for us.
So we begin to believe that things are predestined for us, and the emptiness we lack  in something are filled with a desired result.
Therefore it is very important to have a perseverance and never give up our courage because ultimately there will still be a suitable solution .
Sometimes it’s hard to believe when we are constantly faced with adversity and suffer psychologically and thus lose our hope.
But if we indulging in it, we will be more depressed and just make it harder for ourselves which also affect on our daily life and environment around us will recognize it.
Try to accept things positively with a calm mood to look at it differently, as a winner always has more advantages than a quitter .
The moment we begin to change our attitude towards ourselves and others is a sign of weakness and that we give up the bravery of our normal life.
That’s direct not a good prospect and will have a negative impact on all fronts which  resulting in an uncomfortable position.
There is nothing so frustrating as our own not feel good when we are on a place or  doing something at ease.
So just keep ourselves positive, because if something is meant for us will also come and better welcome it in joy.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/something-meant-for-us-will-be-there.html
Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Als er Iets Bedoeld is voor Ons, Zal het er Komen.

Als er Iets Bedoeld is voor Ons, Zal het er Komen

Op één of andere manier gebeuren er altijd dingen in ons leven die precies de lege plaats innemen en vervangen, waar we het op dat moment nodig hebben.
Het lijkt erop dat “als de nood het hoogst is dan is de redding nabij” en er komt een juiste oplossing voor ons.
Zo beginnen we te geloven dat dingen voorbestemd zijn voorons en we de leegtes met iets wat we tekort komen worden opgevuld met een gewenst resultaat.
Daarom is het heel belangrijk om een doorzettingsvermogen te hebben en nooit de moed op te geven, want uiteindelijk zal er toch een geschikte oplossing komen.
Soms is het moeilijk om daarin te geloven als we constant met tegenslagen worden geconfronteerd en er psychisch onder lijden en daardoor hoop verliezen.
Maar als we daaraan toegeven worden we alleen maar meer gedeprimeerd en maken het alleen moeilijker voor onszelf wat ook onze dagelijkse omgeving zal inzien.
Probeer positief dingen te accepteren en met een kalm humeur er anders tegen aan te kijken, want een doorzetter heeft altijd meer voordelen dan een opgever.
Het moment dat wij onze houding tegenover onszelf en anderen gaan veranderen is dat een teken van zwakte en dat wij de moed al opgeven.
Dat is al gelijk geen goed vooruitzicht en zal op alle fronten een negatieve uitwerking hebben wat resulteert in een ongemakkelijke houding.
Er is niets zo frustrerend als ons eigen niet op ons gemak te voelen als we ergens zijn of mee bezig zijn.
Dus blijf gewoon onszelf en positief, want als er iets voor ons bedoeld is zal het er ook komen en laten we het dan maar beter in vreugde verwelkomen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/als-er-iets-bedoeld-voor-ons-zal-het-er-komen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Just Be Ourselves so Above the Clouds is Our Limit.

Just Be Ourselves so Above the Clouds is Our Limit

Actually our life is limited and it’s all about money , because that is the endpoint in many cases and also the desire of most people.
Almost everyone does something for themselves or others with a basis for their own benefit.
Thus we limit ourselves to find the real happiness in order to know or experience it, because our thoughts never prove be relaxed.
Because we are constantly thinking to gain wealth by doing what is possible with no limits.
Many think that wealth is the limit and want to go for the extreme to achieve it.
If we ask them how much money they want to own, and when will they have enough, and the answers is “the sky is the limit”.
Have in their mind that if they reached an opulence that after the luck comes to them and there is always joy without trouble and sorrow.
But that’s a fairy tale, because every person on this earth has their own common problems, our health and so many other things are not for sale.
And they will only realize it when this is in their own environment or within themselves to prevent it this will be as an example which will then preview and realization that money isn’t everything and also not the most important thing in our lives.
Love, peace and health are priceless and invaluable in our life, we only can find out when we faced it in the negative sense.
Then it will wake us up when it’s too late, because “It’s too late to lock the stable door after the horse had bolted”.
Money can make our life easier but we can not buy the happiness, health or true love.
We must always keep pursuing our dream, because it has no limits.
So what is the limit in Your life?

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/just-be-ourselves-above-clouds-is-the-limit.html
Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Onszelf zijn Boven de Wolken is de Limiet.

Onszelf zijn Boven de Wolken is de Limiet

Eigenlijk is ons leven maar gelimiteerd en draait alles om geld, want dat is in vele gevallen het eindpunt en wens van de meeste mensen.
Bijna iedereen doet iets voor zichzelf of een ander met als uitgangspunt om er zelf beter van te worden.
Daarmee limiteren we onszelf om het echte geluk te leren kennen of te ondervinden omdat onze gedachten aantonen nooit ontspannen te zijn.
Want die zijn constant bezig met het denken om rijkdom te verschaffen door iets te doen waar dat mee mogelijk is.
Zo denken velen dat rijkdom de limiet is en willen om dat te bereiken daarvoor tot het uiterste gaan.
Als we hun vragen hoeveel geld ze willen bezitten en wanneer het genoeg is antwoorden ze de Sky is the limit.
Hebben in hun gedachten dat als ze dat bereikt hebben het geluk naar hun toekomt en er altijd vreugde is zonder problemen en verdriet.
Maar dat is een sprookje, want iedere persoon op deze aarde heeft zijn eigen voorkomende problemen, gezondheid en zovelen anderen dingen zijn ook niet te koop.
En dat zullen ze pas beseffen als het in hun omgeving of bij hunzelf voorkomt, dat zal dan een voorbeeld en realisatie zijn dat geld maar betrekkelijk is en helemaal niet het belangrijkste in ons leven.
Liefde, vrede en gezondheid zijn onbetaalbaar en geven een onschatbare waarde in ons leven en daar komen we pas achter als we daarmee zelf geconfronteerd worden in de negatieve zin.
Dan zal het ons wakker schudden op het moment dat het al te laat is, want “als het kalf verdronken is dan dempt men pas de put”
Geld kan het leven gemakkelijker maken in ons leven maar we kunnen er geen geluk, gezondheid of echte liefde mee kopen.
We moeten altijd blijven nastreven van onze eigen droom, omdat die geen limieten heeft.
Wat is dan de limiet in U leven?

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/onszelf-zijn-boven-de-wolken-de-limiet.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal
#verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Always Believe that We are the Creators of Our Own Destiny.

Always Believe that We are the Creators of Our Own Destiny

It’s hard to believe but many events in our life turn out to be destined and written in the history.
But most people are so stubborn and determined to create their own path of life or their own rules and that’s only for self-interest with an opinion that others can disagree with it.
We lives in a free world and should be able to decide what we want to do, because we own this so we can feel at ease and relaxed.
That will be different for everyone and for all of us, there comes a time when we are there to decide on our own and be the creator of our destiny .
Everyone has their own lifestyle to make his dream come true, its contains a variety of perspectives and wishes in order to fulfill that.
If we follow our heart and be honest, this will create our own destiny and this can be an easier task with fewer problems so we will be able to solve all.
When we are responsible to our own fate, we must also make the right decisions for the best career of our future.
Also, we should be confident and stand behind every decision without doubt , because that will give an uncertainty for us.
There is nothing as bad as living in uncertainty and not knowing what might happen, because it can be good or bad but the choice is in our hands.
Ultimately, our creator as we live by his teachings always help us in every decision we make so that we are not on the wrong track or tempted to choose for the bad way.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-believe-we-are-creators-of-own-destiny.html
Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen