Monthly Archives: August 2013

Lets Give our Earth a Better Future Together.

Lets Give our Earth a Better Future Together

There is so much annoyance in the world now that when we are reading on newspaper or turn on the television there is only bad news.
Which also make us worry and frustrated because no one knows where its heading to when we all repay evil with evil.
It is not advisable to create more bad and misery in the world,  because there will certainly be some innocent civilians need to confront the brunt of violent actions with a hopeless end.
One of the biggest problem is that we have no influence on any positive solution for peace, however some leader out there want to decide the final destination of other people  life.
Everything is in this area so unfairly distributed because the world is belong to us so we should improve and make it better together.
Even the supreme commanders of a country may not make the best decision.
Their decision are mostly base on self-interest instead of for the importance of the country, thus we will never get peace.
But we can start it by ourselves with being more socially and friendly towards each other with respect and honesty.
With a good initial move to help each other and not to abuse it so that harmony among the people will return.
Thereby the relationships can be strengthened and it is also possible to improve the  economy through collaboration with confidence.
Do not be selfish and always trust on each other and have mutual understanding, which as a result will give advantages for everyone so our earth will be having a better future with peace.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/lets-give-earth-better-future-together.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote

Advertisements

Laten We Onze Aarde een Betere Toekomst Geven Tezamen.

Laten We Onze Aarde een Betere Toekomst Geven Tezamen

Er is nu zoveel ergernis in de wereld dat als we een krant lezen of de televisie aanzetten er alleen maar slecht nieuws is.
Waardoor we zelf ook ongerust en gefrustreerd worden, want niemand weet waartoe het allemaal zal leiden als we kwaad met kwaad gaan vergelden.
Het zal er allemaal geen goed aan doen om nog meer verdriet en ellende te creëren in de wereld, want er zullen op zeker ook onschuldige burgers de dupe worden door gewelddadige acties met een uitzichtloos einde.
Dit is geen positieve oplossing voor vrede te creëren alleen het grootste probleem is dat wij er helemaal geen invloed op hebben en dat een andere eenling wel geheel alleen kan beslissen over de eindbestemming van anderen hun leven.
Alles is op dit gebied zo oneerlijk verdeeld, want de wereld is van ons en we kunnen die samen verbeteren zelfs de opperbevelhebbers kunnen daar nooit alleen als beste over beslissen.
De individuele beslissing die hun nemen zal altijd voor eigenbelang zijn en nooit voor het landsbelang dus daar gaan we geen vrede mee krijgen.
Maar wel kunnen wij zelf al eens beginnen met meer sociaal tegenover elkaar te zijn en vriendelijker met respect en eerlijkheid.
Met een uitgangspunt om elkaar te helpen en niet te misbruiken zodat de harmonie onder de bevolking zal terug keren.
Waardoor er betere relaties uit zullen voortvloeien en de kans op een verbeterende economie eerder haalbaar zal zijn door de samenwerking met vertrouwen.
Denk niet egoïstisch en geef elkaar dat vertrouwen en heb begrip voor elkaar waardoor iedereen daar voordelen bij heeft en erop onze aarde een betere toekomst is met vrede.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/laten-onze-aarde-een-betere-toekomst-geven-tezamen.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie

Always Remain Strong because Strong Walls Shake but Never Collapse .

Always Remain Strong because Strong Walls Shake but Never Collapse

To say weak people are always victims in this world is not true, because someone who is very strong mentally and spiritually can become a victim too.
When we trust everybody then it is unfortunately a form of weakness in our life .
The saying “Every man’s censure is first moulded in his own nature” have more disadvantages than advantages in these modern times .
Just look at each hotel there are close circuits cameras everywhere now and its stay there for a reason, because the trust has been abused more often .
Hotel is suppose to be a safe place for their guests to stay but now they have to protect the guests for guests and staff with their 24 hour surveillance camera.
The building exterior walls is not enough to be protected because they even built a security layer with automatic doors and cameras to provide additional protection for the guest in the hotel against crime
This will let us to think about the changing of humanity is a disadvantage.
There are many challenges that we face in life, everyone has their own wall , but the important thing is that the wall will never collapse.
Therefore we must protect ourselves and build a strong wall with different level of security processes.
We must prepared that when something bad happened to our private life, we will not collapse and lose everything because our foundation in life are still very weak.
Always be prepared and build a wall for ourselves and those we love,  to protect us against the worst possible evil.
A complete and protected solution to every attack can change for our life.
So our life will not collapse but we learned our lesson everthing we manage to overcome challenge when our wall was shaken.
We are back stronger and they may just shake our wall but our life will not collapse, instead it will always remain to stand like a rock in the surf.
While the evil will walk towards the wall and bang his head against it.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-remain-strong-because-strong-walls-shake-but-never-collapse.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote

Altijd Sterk Blijven, omdat Sterke Muren Schudden maar Storten Nooit In.

Altijd Sterk Blijven, omdat Sterke Muren Schudden maar Storten Nooit In

Zwakke mensen zijn altijd slachtoffers in deze wereld is natuurlijk niet waar, want Iemand die zeer sterk is ook mentaal en geestelijk is net zo goed een slachtoffer.
Als we goed van vertrouwen zijn is er helaas al een vorm van zwakte in ons leven.
Het spreekwoord “zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten” heeft in deze hedendaagsetijd meer nadelen dan voordelen kijk maar in ieder hotel overal zijn nu camera’s en die zijn er niet voor niets, want het vertrouwen word vaker misbruikt.
Er is een hotel gebouwd om gasten te laten verblijven met een veilige slaapplaats maar tegenwoordig moeten we de gasten voor de gasten beveiligen en zoals tegen het personeel 24 uur per dag camera beveiliging.
Dus de buiten muren bouwen is nog niet genoeg want in het hotel moet er ook nog eens een beveiligings muur gebouwd worden om de gasten extra te beveiligen tegen criminaliteit met elektronische deuren en camera’s.
Dit zal ons aan het denken brengen hoe de mensheid aan het veranderen is ten nadelen.
Er zijn vele uitdagingen die ons te wachten staan in het leven, iedereen heeft zo zijn eigen muur, maar het belangrijkste is dat die muur nooit zal instorten.
Dus ook wij moeten onszelf beschermen en een muur bouwen die zo sterk is met verschillende  beveiligings processen om ons te beschermen.
Zo voorbereid zijn dat als er iets gebeurd met ons prive leven het niet instort en wij alles kwijt raken doordat ons fundament in het leven zwakheden vertoont.
Wees altijd voorbereid op het ergste en kwaadste om zo ons eigen en onze naaste geliefden achter een door ons zelf gebouwde muur voor het leven te beschermen.
Dat er bij iedere aanval of verandering in ons leven een beschermde oplossing is.
Zodat ons leven niet instort maar we iedere keer weer een levensles overwinnen en tegelijkertijd wakker worden geschud  voor de gevaren waar ook wij mee te maken kunnen krijgen.
Zo worden we weer sterker en hebben ze even aan onze muur mogen schudden maar zal ons leven niet instorten maar altijd blijven staan als een rots in de branding.
En zal een ander met zijn kop tegen de muur aan lopen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/altijd-sterk-blijven-omdat-sterke-muren-schudden-maar-storten-nooit-in.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie

Balance is the Key in Life.

Balance is the Key in Life

We all know that many things has been changed in the world with both economy as well as the characters of people, it certainly won’t makes us happier.
Yet we have to adapt it and learn the difficult ahead in store for us because we are a part of the society we live so it is better to do it with a smile.
Many things happen in our life so we have to find balance in everything.
It is not an easy tasks, but in order to create a good social connection with each other, this is the way we should do it.
It’s always give and take in life to show respect for each other and it is not wise to go fighting with each other.
Sometimes we will have to swallow it ourselves or even take a deep breath but there will be a peaceful solution with balance eventually.
We also need to find a balance in the workplace because we often spend too much time with our work to get the money and pay for all the bills.
Thus we sometimes totally forget about our most important person /partner who also needs us to spend time with them, otherwise they might getting frustated and for sure will show their emotions to us sooner or later.
So we need to know the way to find our balance and make sure won’t neglect someone we love because they are part of our future.
We must always behave socially and share experiences with others in order to learn from each other.
Because if we lose balance and control for our own life then it will adversely affect on our future and this give a different picture of life than what we’ve imagined.
Balance in life gives us the key for us to access every lock in a peaceful manner.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/balance-is-the-key-in-life.html ‎
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote

Balans is de Sleutel in het Leven.

Balans is de Sleutel in het Leven

Wij weten allemaal dat er veel veranderd in de wereld zowel met de economie als de karakters van de mensen, het word er niet vrolijker op.
Maar toch moeten we ons daar op aanpassen en ermee om leren gaan hoe moeilijk het ook is wij zijn een deel van deze maatschappij en moeten er zelfs in leven en dat is beter te doen met een glimlach.
Er gebeuren te veel dingen in ons leven dus we moeten alles balanceren.
Het is niet een gemakkelijke opgaven , maar met het oog op een goede sociale verbinding met elkaar is dit de manier waarop we het moeten doen.
Het is geven en nemen in het leven respect voor elkaar tonen en dat zal niet zonder slag of stoot gaan, meerdere keren zullen we moeten slikken of eens diep adem halen maar er zal een vreedzame oplossing met balans moeten zijn.
Ook moeten we een balans vinden op de werkvloer want daar brengen we vaak te veel tijd door met ons werk om het geld dat we nodig hebben voor het betalen van alle rekeningen bij elkaar te krijgen.
En zo vergeten we soms onze belangrijkste persoon “partner” die ons ook nodig heeft om tijd met hen door te brengen wat later frustraties geeft en een meningsuiting na verloop van tijd.
Zo moeten we onze balans weten te vinden en ervoor te zorgen niet iemand te verwaarlozen die we liefhebben en ook een deel van onze toekomst is.
Ons eigen altijd sociaal gedragen en ervaringen met anderen gezamenlijk te delen om zo te leren van elkaar.
Want als we de controle en balans van ons eigen leven verliezen zal dat alleen maar nadelige gevolgen hebben en zal ons toekomst beeld anders verlopen dan we het hadden voorgesteld.
Balans met het leven geeft ons de sleutel waarmee we ieder slot kunnen openen op een vreedzame manier.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/balans-is-de-sleutel-in-het-leven.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie

If we’re going to Try, go All the Way. Otherwise, do Not even Start.

If we’re going to Try, go All the Way. Otherwise, do Not even Start

Whether we are rich or poor, young or old we all are have some ideas in our thoughts and working on to implement them to make a reality.
But most of the time we dare not to work it out because there are always doubts arise.
Think that we can not handle it and afraid to fail if we do not have enough experience to make it real.
There is always some excuse when we want to let go for something, but that’s not the right way.
For example if we want to go for bungee jumping, there is a brilliant idea for us thus we created a whole lots of preparation in our minds, but in the meantime,  it also brings a lot of tension to us.
And before we want to do that act, we also have a lot of nerve to go so high in the air and then jump down.
At the time that we stand up there high in the air and look down, we are preparing to battle against our own nerves so that we can actually jump.
Because the idea is very good but to really execute it we need to have determination and self-confidence to overcome our fear on that moment.
But we are already go far up and start to deal with nerves in our body and then stand up there with trembling legs before we jump.
We should no longer have doubt on ourselves because if we still keep our nerves then it is better not even to start this act.
Because the proverb says “In for a penny, in for a pound”.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/if-were-going-to-try-go-all-the-way-otherwise-do-not-even-start.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote